Skip to main content
 

Privacyverklaring

Outline van NL

Bescherming persoonsgegevens
Wij hechten veel waarde aan een goede verwerking van de gegevens van bezoekers van deze site. (Persoons)gegevens worden alleen verwerkt als dat nodig is en hiervoor een wettelijke grondslag is en als dit in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij gaan uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met gegevens en hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om te voorkomen dat persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of verloren gaan. Wij gebruiken alleen gegevens die door jouzelf rechtstreeks worden verstrekt. In dit statement vind je terug wat we met de gegevens doen en wat jouw rechten als websitebezoeker zijn.

Bewaartermijn
De gegevens die je op onze website achterlaat worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is of wettelijk verplicht is om de doelen te realiseren waarvoor we de gegevens verzamelen.

Delen met derden
Gegevens worden uitsluitend verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze werkzaamheden en nooit gebruikt voor commerciële doeleinden. Als je vragen of klachten hebt over dit privacystatement neem dan contact op met de beheerders van deze site. Daarnaast heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit kan via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Disclaimer
Deze verklaring zal af en toe wijzigen, bijvoorbeeld omdat onze website of de wetgeving aangepast wordt. We mogen de inhoud van deze verklaring altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. De verstrekte informatie op deze website is informatief bedoeld. Aan deze informatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Er wordt de grootst mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle informatie op deze site. Fouten in de verwerking van gegevens kunnen niet altijd voorkomen worden. Het is daarom mogelijk dat de informatie die is gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. De beheerder van deze site is niet aansprakelijk voor schade als gevolg hiervan.